О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-664-1/ 24.11.2021г. гр. Плевен,

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ – 30-664-1/ 24.11.2021г.

гр. Плевен,  

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за поземлени  имоти 56722.667.395 и 56722.667.396, попадащ в границите на УПИ І- За жилищно строителство, паркинги, подземни гаражи, магазини, асансьорен сервиз, спортен комплекс, трафопост, озеленяване и надземни гаражи, кв.37, по плана на ж.к. „Дружба”, гр. Плевен

 

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа и на сайта на Община Плевен.

          

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”