О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30 – 661 -1 гр. Плевен 19.11. 2021г.

80

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ   – 30 – 661 -1

гр. Плевен       19.11. 2021г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 428 по плана  на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Подробен Устройствен План – План за  регулация и застрояване за  ПИ  с идентификатори 56722.666.1106, 56722.666.35 и 56722.666.41,  кв.428 по плана на гр. Плевен  

 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

 арх.  Невяна Иванчева

 Зам. Кмет Териториално развитие

Община Плевен