О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-660-1 гр. Плевен, 18. 11.2021 г.

62

 

 

Неидентифициран   651.196

 

 

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

№ ТСУ – 30-660-1

гр. Плевен,    18.   11.2021 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на ПИ в кв.603 по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план-План за  регулация и застрояване за  УПИ ХХХІ , кв.603 по плана на гр.Плевен .

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

 

арх.Невяна Иванчева:

Зам.кмет „Териториално развитие“