О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-658-1/18.11.2021 г.

130

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-658-1

гр. Плевен 18.11.2021 г.

Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за  Застрояване и Работен Устройствен План за  поземлени имоти 661.426 и 661.427, попадащи в границите съответно на УПИ ІІІ и УПИ ІV  в кв. 36  по плана на гр. Плевен,

Проектът е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14/ четиринадесет / дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет „Териториално развитие”