О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-657-1/18.11.2021 г.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-657-1

гр. Плевен 18.11.2021 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-437/12.11.2021 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-12720, кв. 722г по плана на гр. Плевен и план- схеми за електрификация и ВиК.

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен