О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-650-1/15.11.2021 г.

74

ДО

СТ.П. СТОЯНОВ

П.ИВ. ДИМИТРОВ

Б. ВАСИЛЕВ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ-30–650-1

гр. Плевен 15.11. 2021 г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен  Устройствен План –   План за Застрояване за  ПИ 56722.701.1468   намиращ    се  в  местността  „Стража” в землището на гр. Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен

 

Файлове:

ПУП-ПЗ.jpg ПУП-ПЗ.jpg