О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-599-1/13.10.2021 г.

85

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ 30-599-1/13.10.2021 г.

Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-355 от 11.10.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ Х-9657, II-За техникум по дървообработване, VIII-9656, XIII-9658, кв. 105 по плана на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4, във връзка с чл. 213 и чл.214 от ЗУТ, заповедта  може да се обжалва в 14 - (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен, чрез Община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство, следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа № 1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-  Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел –  10 лв.

-  Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския  закон – 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл. „Възраждане”, № 4. 

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет на Община Плевен