О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-597-1 гр. Плевен, 11.10.2021г.

302

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-597-1

гр. Плевен, 11.10.2021г.

Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-353/11.10.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: 

План за регулация и застрояване като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ- За районно тролейбусно депо на токоизправителна станция, ІV-За обществено обслужващи дейности, кв. 120 и улици по ок 980б към ок 979а; по ок 979а- ок 993 към ок 993а и по ок 993а към ок 993б по плана на гр. Плевен, одобрени проекти и Разрешение за строеж №384/11.10.2021г. за обект: „Изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването им“,

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

На основание чл. 215, ал.1, ал.4 във връзка с чл.213 и чл.214  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в информационен център за обслужване на гражданите на Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

                                                            арх. Невяна Иванчева:

                                                            Зам. Кмет Община Плевен