О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 585 - 1 гр. Плевен 28.09. 2021г.

326

До

Й.Н. Вълев, ул. „Странджа”,гр. Плевен

М.Ст. Атанасова

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ -  30 –  585 - 1

гр. Плевен      28.09. 2021г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Подробен  Устройствен План –   План за Застрояване за  ПИ 56722.701.431   намиращ   се в местността  „Стража” в землището на гр. Плевен. 

 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

 

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

                                                       арх. Невяна Иванчева :

                                                       Зам. Кмет Териториално развитие

                                                       Община Плевен