О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 580 – 1 гр. Плевен 14.09. 2021г.

333

ДО

КР.Т.ИВАНОВ, УЛ. „Ю.ГАГАРИН”,ГР.ПЛЕВЕН

П.Л.ИВАНОВА, УЛ. „Ю.ГАГАРИН”, ГР. ПЛЕВЕН

Т.ХР.ИВАНОВ, УЛ. „Ю.ГАГАРИН”, ГР. ПЛЕВЕН

М.Ц.НИКОЛОВА, УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ”,ГР. ПЛЕВЕН

А.А.АСЕНОВ,ЖК „СТОРГОЗИЯ”,ГР. ПЛЕВЕН

НЕИДЕНТ.56722.664.215.3;4;6;7

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ   – 30 – 580 – 1

гр. Плевен       14.09. 2021г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 277 по плана  на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Изменение Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ  VІІ 664.204,  VІ 664.205, V664.212,  кв.277 по плана на гр. Плевен, попадащи в обхвата на УПИ ІІІ – за училище

 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

                                        арх.  Невяна Иванчева

                                        Зам. Кмет Териториално развитие

                                        Община Плевен