О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-576-1 гр. Плевен, 10.09.2021 г.

287

ДО

С. Т. Илиева

Ул. „Мур“ № 17

Гр.Плевен

 

В. Т. Димитрова

Ул. „Мур“ № 17

Гр.Плевен

 

 

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

№ ТСУ – 30-576-1

гр. Плевен,  10.09.2021 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на УПИ VІІ-7595 и УПИ VІІІ-7594 в стр.кв.330а по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Работен устройствен план /РУП/ за УПИ VІІ-7595 и УПИ VІІІ-7594, кв.330а по ПУП-ПЗ на гр. Плевен.

 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

арх. Явор Йорданов:

Съгласно Заповед № РД 10-1632/13.11.2018 г