О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-572-1/08.09.2021 г.

482

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ-30-572-1

гр. Плевен 08.09.2021 год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 304 от 23.08.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план -План за застрояване за  поземлен    имот    с  идентификатор  56722.701.2653  и ПП на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод и водопровод до ПИ с идентификатор 56722.701.2653  в м. „Стража” в землището   на гр. Плевен, на основание   чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110,ал.1  т.3 от ЗУТ.

 Община  Плевен, на основание чл.62, ал.2 от  АПК  съобщава, че със Заповед №РД-12 - 319 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрена

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.62, ал.2 от АПК, поправка на явна фактическа грешка в Заповед №РД-12 – 304/23.08.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен, с която е одобрен Подробен устройствен план – План  за  застрояване и ПП на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод и водопровод до ПИ с идентификатор 56722.701.2653  в м. „Стража” в землището   на гр. Плевен, 

            който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                                                                     

арх. Явор Йорданов

н-к отдел „ТСУ и КН”

Община Плевен