О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-569-1/08.09.2021 г.

143

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ-30-569-1

гр. Плевен 08.09.2021год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 314 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план – План за   застрояване за  поземлен    имот     56722.701.2299  м. „Стража” в землището на гр. Плевен,    който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

 

                                             

арх. Явор Йорданов

н-к отдел „ТСУ и КН”

Община Плевен