О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-539-1/22.07.2021 г.

50

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ-30-539-1

гр. Плевен 22.07.2021 год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 265 от 19.07.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план – План  за регулация  и  застрояване за  урегулирани поземлени    имоти       ХІІ – 668.1055 - за  изложбен център левен Експо”, І -668.1053 – За универсална спортна зала, V – за озеленяване, кв.282а, паркинг по ок 2083 - 2082а - 2078 -2079а – 2060а към ок 2081а, улица по ок 2078 – 2077 – 2076 към ок 2075 и улица по ок 2085 – 2083 към ок 2084 по плана  на гр. Плевен, на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ,  който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

арх. Невяна  Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

Община Плевен