О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-537-1/19.07.2021 г.

43

ДО

Г.П. ИЛИЕВ

Г.П. ВЪТЕВА

56722.701.2439.1

56722.701.2442.1

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ-30-537-1

гр. Плевен 19.07.2021 г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен  Устройствен План – План за Застрояване за   ПИ 56722.701.2438; 56722.701.2439; 56722.701.3320; 56722.701.3323; 56722.701.3325; 56722.701.3328; 56722.701.322 намиращи  се в местността  „Стража” в землището на гр. Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен

Файлове:

ПУП-ПЗ.jpg ПУП-ПЗ.jpg