О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 535 -1 гр. Плевен 14.07.2021год.

70

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ – 30 -  535 -1

гр. Плевен    14.07.2021год.

                                                                                                   

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 253 от 14.07.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение Подробен устройствен план – План за   застрояване за  урегулиран поземлен    имот       І – 659.1119 за болнично заведение, кв.841 по плана  на гр. Плевен,  който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

                                                                        

арх. Невяна  Иванчева

                                                                                   Зам. Кмет Териториално развитие

            Община Плевен

Файлове:

Застрояване1.jpg Застрояване1.jpg