О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-534-1/14.07.2021 г.

66

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е    

№ТСУ-30-534-1

гр. Плевен 14.07.2021 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-250/07.07.2021г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен

План за  застрояване за  поземлени имоти с идентификатори 158.14, 158.17 и 158.18  в м. „Съдовете”  в землището  на с. Брестовец, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1, т.3 от ЗУТ .

 който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

            - Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община Плевен