О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-510-1/15.06.2021 г.

68

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-510-1

гр. Плевен 15.06.2021 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 05921.500.6, 05921.500.7, 05921.500.10, 05921.500.13 в местност „Мало драго” и на поземлен имот с идентификатор 05921.170.27 в местност „Поповото” в землището на с. Бохот, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 05921.500.6, 05921.500.7, 05921.500.10, 05921.500.13 в местност „Мало драго” на поземлен имот с идентификатор 05921.170.27 в местност „Поповото” в землището на с. Бохот.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община  Плевен