О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30-508-1/ 11.06.2021г. гр. Плевен

26

                    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                № ТСУ - 30-508-1/ 11.06.2021г.

                 гр. Плевен

 

Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8, във връзка с чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-200/07.06.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ,  състоящ се от Подробен устройствен план – План за  застрояване и Работен устройствен план в обхвата на  урегулирани поземлени имоти I-652.688, VII-652.675 и IХ-652.689  в кв.622а по плана на гр. Плевен, одобрени проекти и  Разрешение за строеж № 220/07.06.2021г. за обект:„Преустройство и пристрояване към съществуваща сграда – пункт за автодиагностика”

 

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

          На основание чл. 215, ал.1, ал.4 във връзка с чл.213 и чл.214 от  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”