О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 504 -1 гр. Плевен 09. 06.2021год.

27

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ – 30 – 504 -1

гр. Плевен 09. 06.2021год.

 

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 203 от 06.06.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за  урегулиран поземлен    имот      Х – 7986, 7989, 7990, кв.182а по плана  на гр. Плевен и задънена улица (тупик) по ок 292в – ок 292д към ок 292е,    който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                                             

арх. Невяна  Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

            Община Плевен