О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 500-1/07.06.2021 г.

34

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-500-1

гр. Плевен 07.06.2021 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-195/03.06.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VІІІ-79 в кв. 25  по плана на с. Гривица,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

   - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

    -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община Плевен