О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 499-1/03.06.2021 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-499-1

гр. Плевен 03.06.2021

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-188/31.05.2021 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VIII-255 и I-256 в кв. 7  по плана на с. Беглеж.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен