О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-444-1/02.04.2021 г.

34

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-444-1

гр. Плевен / 02.04.2021 г.

Община Плевен, на основание чл.150, ал. 8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД 12-104/01.04.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел, за изграждане на оптична кабелна линия до ПИ 56722.706.238 в местност „Чаира” в землището на гр.Плевен, одобрени и съгласувани проекти и разрешение за строеж №123/01.04.2021г. за обект: „Оптична връзка на базова станция №3952 на „Теленор България” ЕАД с подземна оптична мрежа на територията на гр.Плевен”           

който е изложен в Общината, ст.6 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.216, ал.1, т.2 от Закона на устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Плевен чрез Община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  •  Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон – 50лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” №4.

                                       

      

Арх. Невяна Иванчева

Заместник Кмет „Териториално развитие“