О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 436-1/31.03.2021 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-436-1

гр. Плевен 31.03.2021 год.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-97/30.03.2021 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 06495.95.60 в местността „Тученица“ в землището на с. Брестовец,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.213 и 214 от Закона  за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10 лв.

-Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон – 50 лв.

-Таксата се внася по сметка на Административен съд гр.Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен