О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 419-1/22.02.2021 г.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ – 30-419-1

гр. Плевен,  22.02.2021 г.

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за УПИ ХІІІ-654.471 - „За смесена сграда”, кв.715/715А и улица по ок 58 – ок 87 към ок  88 по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен