О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-411-1 гр. Плевен, 15.02.2021г.

50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ -30-411-1

гр. Плевен, 15.02.2021г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Изменение на ПУП- ПРЗ в обхвата  на  УПИ VІІ-12720 в кв. 722г по плана на гр. Плевен.

 

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

          

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общинатa.

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. кмет Община Плевен