О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-401-1/26.01.2021 г.

25

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-401-1

гр. Плевен 26.01.2021 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.80 по плана на с. Ясен, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени  имоти  I-97, II-102 и VI-98 в кв.80 по плана на с. Ясен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община  Плевен

Файлове:

ПУП-ПРЗ.jpg ПУП-ПРЗ.jpg