О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-397-1/21.01.2021 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-397-1/21.01.2021 г.      

гр. Плевен   

Община - Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за поземлен имот 667.743, попадащ в границите на УПИ ІV, кв. 7, по плана на ж.к. „Дружба”, гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”