О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-396-1 гр. Плевен, 19 .01.2021 г.

51

                                                              О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

               № ТСУ – 30-396-1

           гр. Плевен, 19 .01.2021 г.

                                                                         

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на ПИ 56722.716.321 в местността „Цигански лозя“ на гр. Плевен, че е изработен проект за:

           

План за застрояване на ПИ 56722.716.321 в местността „Цигански лозя“ в землището  на гр.Плевен.

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

арх.Невяна Иванчева:

Зам.кмет „Териториално развитие“

Файлове:

Застрояване.jpg Застрояване.jpg