О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 385 - 1 гр. Плевен 21.12. 2020г.

65

ДО

М.Т. ГЕОРГИЕВ

СТ. П. СТОЙКОВ

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ ТСУ -  30 –  385 - 1

гр. Плевен      21.12. 2020г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Плочата” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.757.51 намиращ  се в местността  „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

 

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

арх.  Мариана Исусова :

Директор Дирекция „УТ”

Община Плевен

/заповед №РД-10-1632/13.11.2018г./

 

Файлове:

Застрояване.jpg Застрояване.jpg