О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-346-1/09.11.2020 г.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-346-1

гр. Плевен 09.11.2020

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-438/05.11.2020 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти IV-539, VII-539, III-546, V-общ и VI-общ в  кв. 94 по плана на с. Беглеж.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен