О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-326-1/09.10.2020 г.

50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-326-1

гр. Плевен 09.10. 2020 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-393/08.10.2020 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти V-651.38-За производствено-складова дейност и ХІV-За производствено-складова дейност в кв. 606 по плана на гр. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

зам. кмет на Община Плевен