О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-259-1/26.06.2020 г.

35

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ -30-259-1

гр. Плевен 26.06.2020г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-236/ 24.06.2020г. и Разпореждане за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Подробен устройствен план - План за застрояване за обединяване на земеделски поземлени имоти с идентификатори 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.14, 56722.203.15, 56722.203.16, 56722.203.17, 56722.203.18, 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23 с начин на трайно ползване – „нива”, собственост на физически и юридически лица и ПИ 56722.203.614 с начин на трайно ползване -  „За селскостопански, горски, ведомствен път”, публична общинска собственост в м.”Чаира” в землището на гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.1 и  ал.4, във връзка с чл.213 и 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд чрез Община – Плевен и на основание чл.60, ал.5 от АПК относно Разпореждане за предварително изпълнение  заповедта може да се обжалва в 3 /три/ дневен срок от съобщаването и пред съда  чрез Община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен