О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1650-1/Плевен 10.05.2024 год.

134

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1650-1

гр. Плевен 10.05.2024 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-211/09.05.2024 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти ХIII-15 и I-14, IХ-19 и ХII-16 в кв. 35 по плана на с. Ралево, общ. Плевен.

 

инж. Вилма Лилова

Началник отдел „КР“