О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1647-1/02.05.2024 г.

162

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1647-1

гр. Плевен 02.05.2024 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 83а по плана на с. Пелишат, общ. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулиран поземлен  имот I-126 в кв. 83а по плана на с. Пелишат, общ. Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж  IV на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14/четиринадесет/ дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. “Възраждане” № 4.

 

инж. Иван Иванов

Главен експерт в отдел „КР“