О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1629-1/16.04.2024 г.

148

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1629-1

гр. Плевен 16.04.2024 г.

Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-173/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“ при  Община Плевен е одобрен:

Подробен  устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала до 700кW, Трафопост 1х800 кWА/20/0.4кV със ЗРУ 20кV в поземлен имот с идентификатор 41037.70.73 с. Къшин, общ. Плевен и КЛ 20кV до нов ЖРС за присъединяване на ФвЕЦ 700кW,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

- Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Росица Томова

Началник отдел „ТО“