О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1616-1/04.04.2024 г.

142

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1616-1

гр. Плевен 04.04.2024 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 40974.46.18, 40974.101.225, 40974.46.17, 40974.46.11 и 40974.46.15 в местност „Барата” в землището на с. Къртожабене, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 40974.46.18 в местност „Барата” в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж  IV на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14/четиринадесет/ дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. “Възраждане” № 4.

 

 

арх. Росица Томова:

Началник отдел „ТО”