О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1497-1/01.12.2023 год.

195

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1497-1

гр. Плевен 01.12.2023 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-590/24.11.2023 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти ХI-65,  ХII-65 и Х-73 в кв. 36а  и улица по ок 21а- ок 22 към ок 23 по плана на с. Коиловци, общ. Плевен.

 

арх. Явор Йорданов

Директор дирекция „УТ“