О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1496-1/01.12.2023 г.

401

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1496-1

гр. Плевен 01.12.2023 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-589/24.11.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен е одобрен:

План за регулация за урегулиран поземлен имот  II-187  в кв. 69 по плана на с. Бръшляница, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ,,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

- Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Явор Йорданов

Директор дирекция „УТ“