О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1406-1/13.09.2023 год.

293

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1406-1

гр. Плевен 13.09.2023 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-439/04.09.2023 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти VI-313 и VII-309, XV-309, XVI-314, V-315, IV-315 в кв. 51 по плана на с. Tодорово, общ. гр. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

зам. кмет на Община Плевен