О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1405-1/13.09.2023 г.

353

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1405-1

гр. Плевен 13.09.2023 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-427/04.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен е одобрен:

Подробен  устройствен  план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот III-501.336 в кв. 1  и улуца по ок 69-ок 87 към ок 84 по плана на с. Буковлък, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

- Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен