О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1352-1/01.08.2023 г.

294

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1352-1

гр. Плевен 01.08.2023 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, на поземлени имоти с идентификатори 51620.62.334, 51620.62.403, 51620.62.402, 51620.62.331, 51620.62.330, 51620.62.329, 51620.61.34,  51620.62.336 и 51620.62.335 в м.“Коджакър”, в землището на с. Николаево, че е изработен проект за:          

Подробен  устройствен план – План за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 51620.62.402, местност Коджакър в землището на с. Николаево, общ. Плевен

Проектът се намира в стая № 94, етаж  IV на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14/четиринадесет/ дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. “Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

зам. кмет на Община  Плевен