О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1162-1/01.02.2023 год.

412

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1162-1

гр. Плевен 01.02.2023 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-51/31.01.2023 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти VI-8775 и VII-8776, VIII-8777, V-8779 в кв. 93а по плана на гр. Плевенулица от ок 208a  към ок 183a и улица от ок 183а към ок 182.

 

арх. Явор Йорданов

за Зам. кмет на Община Плевен

/съгласно Заповед № РД-10-1092/16.08.2022 г. на Кмет на Община Плевен