О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1079-1/22.11.2022 г.

197

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1079-1

гр. Плевен 22.11.2022 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-569/15.11.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ VІІІ-3565 и ХVІІ-3552, кв. 366б по плава на гр. Плевен, и улица по ок 1371д към ок 1299в на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

Регулационната линия между урегулирани поземлени имоти VІІІ-3565 и ХVІІ-3552,  както и уличната регулационна линия на УПИ VІІІ-3565, кв. 366б, към улица по ок 1371д-ок 1299в се поставят съответно по имотната граница между поземлените имоти с идентификатори 56722.660.211, 56722.660.212 и 56722.660.211, 56722.660.201 по зелените и кафяви линии и щрихи, на плана за регулация на приложената скица № 579/08.07.2022 год.

С настоящия ПУП-План за регулация се изменя действащият План за регулация в обхвата на разработката на основание чл.134, ал. 2, т. 2,  по реда на § 6, ал.1 от ПР на ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 73  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

- Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен