О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1050-1/09.11.2022 г.

241

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-1050-1

гр. Плевен 09.11.2022 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.49 по плана на с. Гривица, общ. Плевен, че е изработен проект за:             

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени  имоти III-352 и IV-351, ХVII-350, ХIХ-354, I-353 в кв.49 по плана на с. Гривица, общ. Плевен.

Проектът се намира в ст. № 94 етаж IV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 11,00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14/четиринадесет/ дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. “Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

зам. кмет на Община  Плевен

Файлове:

CCI_000270.jpg CCI_000270.jpg