О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ 26-6676-10/20.12.2021 г

304

О Б Я В Л Е Н И Е

ТСУ 26-6676-10/20.12.2021 г         

                                                    ДО

„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Представлявано от П. Мудринич заедно с П. Проза

или П. Мудринич заедно с П. Холи

                                                                           район „Младост”, ж.к. „Младост 4“,

                                                              Бизнес парк София, сграда 6,

                                                           Гр. София 1766

 

                                                                      ДО

                                                                            Председателя на етажна собственост

                                                                            П. Р. Йорданов

                                                                            гр. Плевен, ул.“ Дойран“№ 162, вх. В

 

 

            Във връзка с постъпило Ваше заявление с вх. ТСУ-26-6676-10/16.12.2021г.. от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД Представлявано от Представлявано от П. Мудринич заедно с П. Проза или П. Мудринич заедно с П. Холи с адрес: гр. София 1766, район „Младост ”, ЖК „Младост 4“ Бизнес парк София, сграда 6

           Ви уведомявам, че е издадено: Разрешение за строеж № 457/20.12.2021г. на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

 

            За обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ №3501 на ЦЕТИН България ЕАД

 

в  УПИ  Х, кв. 390 с идентификатори 56722.662.151.1 по КК и КР на гр. Плевен

със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Младост ”, ЖК „Младост 4“ Бизнес парк София, сграда 6

 

На основание чл.149, ал.1 от Закон за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/ дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд-Плевен съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

 

 

арх. Светослав Митев:

Главен архитект-Община