О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-26-5410-4/20.08.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

35

ДО

„СВЕТЛИНА ТРАНС” ЕООД

ул. „Странджа” №67

гр. Плевен

Г. О. Сюлейманов

ул.«Луковит»№4

гр. Плевен

«АЛДО»  ООД

ул.«Луковит»№4

гр. Плевен

П. Г. Влахов

ул.«Луковит»№4

гр. Плевен

«БЕЙБ ФЕШЪН»  ЕООД

ул.«Луковит»№4

гр. Плевен

«АГРОПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ»  ЕАД

ул.«Луковит»№4

гр. Плевен       

И. М. Додев

Т. П. Додева

ул.«Луковит»№4

гр. Плевен

Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-26-5410-4/31.07.2020 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 231/20.08.2020год. на „СВЕТЛИНА ТРАНС” ЕООД  за обект:

Монтаж на елементи от водопроводна инсталация с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Луковит” №4 поземлен имот с идентификатор: 56722.659.502.2.1

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен