О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-579-1 гр. Плевен, 14.09.2021 г.

202

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ – 30-579-1 

  гр. Плевен,    14.09.2021 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със    заповед № РД–12–323/10.09.2021 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено

Изменение  План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-5178,5179, ІІІ-5180,5181, ІV-5182, V-5183, VІ-5184-За обществено обслужващи дейности, VІІ-5185,5185а и VІІІ-5186 кв.391 и Работен устройствен плана за УПИ ІІ-5178,5179 кв.391 по плана на гр.Плевен .

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.        

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

                              

                                    арх.Невяна Иванчева

                                   Зам.кмет „Териториално развитие“