О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ- 30-573-1 гр. Плевен 08.09.2021 г.

185

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ- 30-573-1

  гр. Плевен  08.09.2021 г.

 

Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава , че със Заповед № РД – 12-315/03.09.2021 г. на Зам. Кмета на Община Плевен  е одобрен:

  План застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.252.758, в местността „Къшински дол“ в землището на гр. Плевен.

 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.           

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

 

арх. Явор Йорданов:

Началник отдел „ТСУ и КН"

Община Плевен