О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ - 30 - 505 – 1 гр. Плевен, 09.06.2021 г.

146

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ - 30 - 505 – 1

  гр. Плевен, 09.06.2021 г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–198/03.06.2021 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХІІІ -7899, кв.456 по плана на гр. Плевен .

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.        

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.                       

 

                                                     арх. Невяна Иванчева

                                                     Зам. кмет „Териториално развитие“